ZMIANY W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW – JUŻ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Dnia 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadza nowy rodzaj zezwolenia na pracę na terytorium Polski dla cudzoziemców – tj. zezwolenie na pracę sezonową oraz modyfikuje aktualnie istniejące formy powierzania pracy cudzoziemcom.

Wskazana ustawa wdraża do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

NOWY RODZAJ ZEZWOLENIA NA PRACĘ
Najważniejszą nowością będzie wprowadzenie zezwolenia na pracę sezonową. Skorzystać z niego będą mogły jedynie podmioty, które wykonują działalność w ramach podklas wymienionych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy i które powierzają cudzoziemcowi pracę mieszczącą się w ramach tych podklas. Na chwilę obecną rozporządzenie nie zostało jeszcze wydane, lecz zgodnie z projektem będzie obejmowało następujące podklasy: uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, zakwaterowanie, działalność usługowa związana z wyżywieniem. Zgodnie z obecnym kształtem projektu, nie przewiduje się możliwości powierzenia prac np. w ramach działalności budowlanej czy transportowej.

Zezwolenie na pracę sezonową będzie umożliwiało zatrudnienie cudzoziemca przez okres maksymalnie 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Istotnym novum jest fakt, że przedmiotowe zezwolenie wydawał będzie starosta, a nie wojewoda, jak w przypadku pozostałych rodzajów zezwoleń, co ma przyczynić się do szybszego rozpatrywania wniosków.

Z zezwoleniem tym będzie związane zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową.

POZOSTAŁE ZMIANY
Ustawą nowelizującą wprowadzono również szereg innych zmian, m.in. w zakresie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (w tym wprowadzenie opłaty za ich rejestrację), zezwoleń typu B czy utworzenie rejestrów w sprawach z zakresu wykonywania prac przez cudzoziemców na terytorium Polski.

Krystian Antosz
Aplikant radcowski

Posted in: Aktualności
Az-legal