Zmiany w ustawie o własności lokali

Dnia 11 września 2017 roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o własności lokali (dalej: u.w.l.), która wzbudziła wiele kontrowersji i obaw co do dalszego stosowania prawa.

Nowelizacja ma na celu, poprzez wprowadzenie normy stanowiącej, że odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne, zamknięcie drogi nieuczciwym praktykom, polegającym na budowie dużych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie uzyskiwano większą ilość zaświadczeń o samodzielności lokali, przez co budynek taki stawał się de facto wielolokalowy. Praktyka ta niejednokrotnie prowadziła do obejścia przepisów prawa, głównie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp).

W wyniku wprowadzenia w art. 2 u.w.l. ust. 1a w brzmieniu: ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie, ustanowienie odrębnej własności lokalu nie będzie już takie proste. Od 11 września 2017 roku to na notariuszu sporządzającym akt, w którym ustanawiać będzie odrębną własność lokalu, spoczywa obowiązek ustalenia czy lokal mieszkalny spełnia wymogi określone w art. 2 ust. 1a u.w.l. Obawy może rodzić fakt, że w przypadku starych (istniejących) budynków, gdy właściciel nie będzie dysponował dokumentami wymienionymi powyżej i przy braku mpzp, ustanowienie odrębnej własności lokalu może zostać zablokowane.

Z uwagi na brak praktyki i wykładni w tym zakresie, koniecznym będzie obserwacja rynku: czy i jak nowe przepisy będą mieć wpływ na ustanawianie odrębnej własności lokali oraz czy faktycznie w niektórych przypadkach, z racji braku obowiązującego planu miejscowego i nielegitymowania się przez właściciela odpowiednimi decyzjami, stanie się to całkowicie wyłączone.

Kamila Borkowska

Radca Prawny

Posted in: Aktualności
Az-legal