RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KANCELARII
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
POZYSKIWANYCH OD OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH AUGUSTYNIAK & ŻARSKI spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy al. Jana Matejki 2c lok. 3, 50-333 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000618194, NIP: 8992790698, REGON: 364468847 (dalej jako „Administrator Danych Osobowych” lub „ADO”).
 2. Kontakt z osobą, która może udzielić informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, jest możliwy poprzez e-mail: kancelaria@az-legal.pl lub pod numerem telefonu: +48 71 720 70 19.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
  a) zgodzie udzielonej przez Panią/Pana w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b) gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy;
  c) gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (w szczególności obowiązków o charakterze podatkowo-rachunkowym, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków związanych z unikaniem konfliktu interesów pomiędzy klientami radców prawych);
  d) gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, chyba że Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności mają charakter nadrzędny wobec tych interesów; takimi interesami są marketing bezpośredni, zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych w naszych systemach teleinformatycznych, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
  b) zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków, w szczególności w celu świadczenia pomocy prawnej;
  c) wykonywania rozliczeń finansowych;
  d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, w szczególności obowiązków o charakterze podatkowo-rachunkowym, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków związanych z unikaniem konfliktu interesów pomiędzy klientami radców prawych;
  e) realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności prowadzenia działań marketingowych, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi, zapobiegania oszustwom, zapewnienia autentyczność, integralność i poufność przetwarzanych danych osobowych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami, którym możemy ujawnić (udostępnić) Pani/Pana dane osobowe, mogą być organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej oraz organy wymiaru sprawiedliwości, podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu oraz inne zaufane podmioty współpracujące z nami, jeśli będzie to konieczne, dla realizacji celów w których przetwarzamy dane osobowe, tj. w szczególności firmy księgowe, inne kancelarie prawne, dostawcy usług informatycznych, takich jak poczta e-mail, organy samorządu zawodowego radców prawnych odpowiedniej Okręgowej Izby Radców Prawnych, Poczta Polska, firmy kurierskie.
 6. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, czyli przez czas trwania umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem Danych Osobowych i przedawnienia roszczeń – nie dłużej jednak niż przez 6 lat; jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – dopóki zgoda nie zostanie wycofana; a także przez okres jaki wynika z obowiązków prawnych ciążących na nas, które obligują nas do przechowywania Pani/Pana danych osobowych – np. obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy o radcach prawnych – nie dłużej jednak niż przez 20 lat.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia oraz realizacji umowy, świadczenia usług, czy wypełnienia innych celów, dla których zbieramy Pani/Pana dane.
 12. W ramach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Az-legal