Zmiany w ustawie o KRS – od 15 marca 2018 r.

Najaktualniejsza z nowelizacji ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769) wprowadza szereg zmian w zakresie funkcjonowania Rejestru, jak również nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki. Celem nowelizacji – zgodnie z uzasadnieniem  projektu – jest usprawnienie funkcjonowanie Rejestru, a przez to zwiększenie pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego i gospodarczego.

Wśród najistotniejszych zmian należy wskazać, iż w przypadku stwierdzenia przez sąd rejestrowy braków w składzie organu wpisanego do KRS uniemożliwiających prawidłową reprezentację podmiotu, sąd zyska możliwość wezwania zobowiązanych do wykazania – w terminie uznanym jako niezbędny i wystarczający – że organ reprezentacji został powołany lub wybrany albo braki w składzie organu zostały usunięte, a tym samym podmiot posiada organ uprawniony do reprezentacji. Niewykonanie obowiązku w zakreślonym terminie skutkować będzie nałożeniem przez sąd na zobowiązanych grzywien przewidzianych przepisami kodeksu postępowania cywilnego, które w przypadku dalszej bezczynności sąd będzie mógł ponawiać.

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie obowiązku aktualizacji adresów do doręczeń.  Zmiana dotknie nie tylko podmioty ubiegające się o rejestrację, ale także te już widniejące w Rejestrze. Odtąd każdy podmiot wpisany do KRS będzie miał obowiązek wskazać adresy do doręczeń osób reprezentujących go oraz likwidatorów i prokurentów. Należy także pamiętać o dołączeniu oświadczeń tychże osób o wyrażeniu zgody na wykonywanie powierzonych funkcji. Brak zgłoszenia zmian adresowych będzie skutkować pozostawieniem w aktach sprawy wszelkiej korespondencji ze skutkiem doręczenia.

Nowelizacja wprowadza także nowe wymogi  formalne przy założeniu spółki kapitałowej. Odtąd do jej rejestracji konieczne będzie dołączenie listy obejmującej nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu.
W przypadku, gdy wspólnikiem będzie osoba prawna obowiązkowym będzie podanie imion i nazwisk oraz adresów do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tego podmiotu.

Od  15 marca 2018 r. obowiązują także przepisy dotyczące nowych zasad składania dokumentów finansowych (sprawozdanie finansowe z bilansem i rachunkiem zysków i strat) do KRS. Ich złożenie będzie następować wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym z chwilą złożenia dokumentów finansowych do KRS dla danej firmy, będzie tworzone repozytorium dokumentów finansowych.

Wśród innym zmian ustawodawca przewidział również wzmocnienie roli kuratora, likwidację instytucji kuratora rejestrowego oraz likwidację Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, a także możliwość udostępniania akt rejestrowych w formie elektronicznej.

Weronika Powęska
Prawnik

Posted in: Aktualności
Az-legal