Zmiany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

W dniu 30 kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy Konstytucji Biznesu, które zmieniły m.in. zasady dotyczące wpisów do rejestru przedsiębiorców (CEIDG). Wprowadzono podział danych, które podlegają wpisowi do CEIDG, na dane ewidencyjne i dane informacyjne. Dane ewidencyjne obejmują m.in. imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, obywatelstwo, PKD, dane kontaktowe, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (o ile przedsiębiorca taki adres posiada). Dane informacyjne obejmują m.in. datę rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności gospodarczej, NIP i REGON spółki cywilnej, informację o istnieniu lub ustaniu wspólności małżeńskiej. Nowe przepisy dotyczą zarówno przedsiębiorców, którzy dopiero planują rozpoczęcie działalności, jak i tych, którzy już prowadzą własną firmę.

Zmiany dotyczą m.in. informacji, które należy podać we wniosku o rejestrację podmiotu
w ewidencji. Aktualnie przedsiębiorcy, którzy planują zarejestrować swoją firmę w CEIGD będą mieli mniej danych do wskazania we wniosku rejestracyjnym niż to miało miejsce dotychczas.

W ramach nowelizacji zrezygnowano z podawania daty urodzenia, która jest już zbędna
w kontekście obowiązku podania przez przedsiębiorcę numeru PESEL. Podanie daty urodzenia może dotyczyć jedynie cudzoziemców i to tylko tych, którzy nie posiadają numeru PESEL. Ograniczono zakres danych adresowych wpisywanych do CEIDG wyłącznie do adresu do doręczeń, a także adresu stałego miejsca wykonywania działalności. Jeśli działalność przedsiębiorcy wiąże się z częstymi zmianami miejsca jej wykonywania (np. świadczenie usług w siedzibie klienta) lub ma charakter mobilny, nie ma obowiązku wskazywania we wniosku rejestracyjnym adresu miejsca wykonywania działalności. Jedynym wpisanym adresem może być adres do doręczeń. Zniesiono ponadto obowiązek podawania informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy nie mają również obowiązku informować w CIEDG o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie księgowości.

Jak już wyżej wskazano, zmiany dotyczą również przedsiębiorców prowadzących już działalność gospodarczą i wpisanych do CEIDG. Do tej pory zmiany jakichkolwiek danych (czyli np. zmiana PKD albo zawieszenie czy wznowienie działalności), należało zgłosić do CEIDG w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. W świetle nowych przepisów, dane informacyjne można zmienić w każdym czasie. Są to dane, których aktualność nie ma bezpośredniego wpływu na innych uczestników obrotu gospodarczego, np. zawieszenie działalności nie generuje obowiązku zmiany wpisu w CEIDG w ciągu 7 dni. Przy czym, dla danych ewidencyjnych, jako zmian istotnych dla zachowania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, zachowany został termin 7 dni na złożenie wniosku od dnia zmiany tychże danych. Niezgłoszenie informacji o zmianie (np. zawieszeniu), nie zwalnia jednak z obowiązku przestrzegania innych przepisów, np. ZUS wymaga, aby wszystkie zmiany w ubezpieczeniach zgłaszane były w ciągu 7 dni.

Zgodnie z nowymi zasadami, istnieje również możliwość  podawania dat wstecznych, czyli dotyczących okresu przed złożeniem wniosku. Przepisy pozwalają także na „rezygnację”
z wcześniejszego wpisu dotyczącego rejestracji, zawieszenia, wznowienia czy zamknięcia firmy.

Paweł Janiczek
Aplikant radcowski

Posted in: Aktualności
Az-legal